§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39 lok. 77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258896, NIP: 5213418625, REGON: 140780831, za pośrednictwem serwisu internetowego iab.org.pl.

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

IAB Polska świadczy w Serwisie następujące usługi:

 § 4. Warunki świadczenia Usług

 1. Właściwe wyświetlanie stron w Serwisie i korzystanie z Usług wymaga:
  1. połączenia z siecią Internet;
  2. przeglądarki internetowej w wersji co najmniej: Internet Explorer 11.0, Chrome 50, Safari 5, Mozilla Firefox 24, Opera 11 lub ich nowsze wersje;
  3. włączenia obsługi plików cookies oraz obsługi skryptów Java Script, Java i Flash w przeglądarce internetowej;
  4. ekran o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli (dla wersji desktopowej) lub urządzenie z ekranem o rozdzielczości minimum 360×640 pikseli (dla wersji mobilnej).
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści:
  1. o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego;
  2. powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jego pracę, oddziaływania na Serwis.
 3. Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu nie może zakłócać normalnego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników, ani podejmować prób uzyskania danych innych Użytkowników Serwisu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest stale udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie, tak by Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. IAB Polska nie odpowiada za niedostępność Serwisu z powodu działania siły wyższej.
 7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, IAB Polska ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 8. IAB Polska zastrzega sobie prawo do modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności Serwisu oraz okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu.
 9. IAB Polska poinformuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Do zawarcia pomiędzy IAB Polska a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez korzystania z danej Usługi przez Użytkownika w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług, Umowa rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia Serwisu.

§ 6. Publikowane Materiały i Pliki

 1. W Serwisie udostępniane są Materiały, które mogą być przeglądane przez Użytkowników nieodpłatnie i anonimowo, oraz Pliki, które mogą być pobierane na urządzenia przez Użytkowników, nieodpłatnie i anonimowo.
 2. Wszelkie prawa do Materiałów i Plików przysługują IAB Polska lub osobom trzecim, które udostępniły Materiały lub Pliki IAB Polska na podstawie odpowiednich umów, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Korzystanie z Materiałów i Plików udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do tych Materiałów lub Plików.
 4. Bez uprzedniej zgody IAB Polska Użytkownika mogą korzystać z Materiałów lub Plików wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Materiałów lub Plików przez innych Użytkowników lub godzić w słuszne interesy IAB Polska oraz podmiotów, które udostępniły Materiały lub Pliki IAB Polska.

  § 7. Newsletter

 1. Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z usługi bezpłatnego dostarczania Newslettera na udostępniony IAB Polska adres e-mail.
 2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem 25lat,iab.org.pl, podając swój adres e-mail, a następnie potwierdzić subskrypcję, klikają w link znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany e formularzu adres.
 3. Z chwilą kliknięcia w link, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostarczania Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług dostarczania Newslettera. Aby zrezygnować z usługi Użytkownik powinien wejść na stronę dostępną pod linkiem znajdującym się na dole każdego Newslettera. Rezygnacja z usług i rozwiązanie umowy następuje z chwilą wejścia na stronę o której mowa w zdaniu poprzednim i kliknięcia przycisku „Wypisujesz się?”.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących poszczególnych Usług.
 2. Reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@dimaq.eu lub na adres pocztowy IAB Polska, ul. Puławska 39 lok. 77, 02-508 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające przekazanie przez IAB Polska odpowiedzi na reklamację (co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz w zależności od sposobu złożenia reklamacji: adres e-mail lub adres pocztowy do otrzymania odpowiedzi na reklamację),
  2. dokładny opis problemu związanego z daną Usługą, a będącego podstawą reklamacji,
  3. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. IAB Polska zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania przez IAB Polska, chyba że zachowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od IAB Polska. W takim przypadku IAB Polska niezwłocznie poinformuje Użytkownika o planowany nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w podstawowym terminie.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji IAB Polska zawiadomi Użytkownika pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku braku zawarcia przez Użytkownika w złożonym zgłoszeniu danych wskazanych w ust. 3 powyżej.

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookies regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://25lat.iab.org.pl/privacy-policy/

§ 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. IAB Polska podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Serwisu poprzez odpowiednie zabezpieczenia. Niezależnie od podejmowania tych działań, IAB Polska informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja ta dotyczy jedynie potencjalnych zagrożeń występujących w przypadku standardowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, to:
  1. złośliwe oprogramowanie (tzw. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggerydialery;
  2. programy szpiegujące (tzw. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 4. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w aktualny program antywirusowy podlegający stałej aktualizacji.
 5. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
  2. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  3. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  4. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  5. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  6. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 11. Odpowiedzialność

 1. IAB Polska nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu i Usług;
 3. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie IAB Polska;
 4. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego;
 5. niedostępność Serwisu spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
 6. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika lub w związku z działaniami, będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. IAB Polska ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;
  2. w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad ich świadczenia;
  3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 2. IAB Polska poinformuje o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie przez okres co najmniej 14 dni.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 4. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy IAB Polska a Użytkownikiem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby IAB Polska.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023